Yabancı Diller Okulu

Genel Bilgi

İngilizce Eğitim Programı

  • İngilizce öğrenmek amaç değil araç olarak görülmektedir. Bu sebeple içerik odaklı müfredat ile iletişimsel yaklaşım uygulanmaktadır.
  • Öğretimde en yüksek performansı elde etmek için sınıflar 10’ar kişiliktir.
  • İngilizce eğitmenlerimizin çoğu native (ana dili İngilizce) olup Amerika Birleşik Devleti, Birleşik Krallık ya da Avustralya gibi ülkelerden gelmektedir. Diğer eğitmenlerimiz ise farklı ülkelerden olup İngilizceyi ana dilleri gibi (native-like) kullanabilmektedir.
  • Eğitmenlerimiz, alanlarında yüksek lisans derecesine sahiptirler. Buna ilaveten, uluslararası geçerliliği olan İngilizce öğretmenliği sertifikaları Cambridge CELTA veya DELTA sahibidirler.
  • İbn Haldun’da her öğrenci bireysel bazda değerlendirilir ve her öğrenci için yabancı dil danışmanları tarafından çoklu zekâ yaklaşımına uygun olarak özel dil öğrenme programı oluşturulur.

Modüler Sistem

İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulunun sunduğu İngilizce Hazırlık Programının genel amacı, iletişimsel yaklaşımı kullanarak öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir bireyler olmaya teşvik etmektir. İngilizce Hazırlık sistemi kurulurken öğrencilerimizin profilleri ve üniversitemizin akademik gereksinimleri göz önüne alınarak Modüler Sistem uygulanması uygun görülmüştür.

Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlar ve dil eğitim verimliliğin artmasına yardımcı olur.

Modüler sistem yaklaşımı, değişikliklere hızla cevap veren esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. Modül, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve bir sistem çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu sisteme göre bir akademik yılda 5 modül bulunur. Her bir modülün süresi 8 haftadır. Modüller arasında eğitime 1 hafta ara verilir.

İngilizce Hazırlık Programında

– Elementary (A)
– Pre-Intermediate (B)
– Intermediate (C)
– Upper-Intermediate (D)
– Pre-Faculty (E)

seviyeleri bulunur.

Öğrencilerin devam ettikleri herhangi bir modülden başarılı olabilmeleri için devamsızlık limitinin aşılmamış olması ve Diller Okulu tarafından belirlenen Modül İçi Değerlendirme Esaslarında belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması zorunludur. Başladığı modülde başarılı olamayan öğrenci bir sonraki modüle geçemez, aynı modülü tekrar eder.

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören bir öğrencinin o akademik yıl içinde ve/veya sonunda yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programında devam ettiği her modülden başarılı olması ve Pre-Faculty seviyesindeki modüle devam ederek bu modülü başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Program Detayları

Başlangıç Düzeyi (Elementary)

Sene başında yapılan düzey belirleme sınavı sonucuna göre hiç İngilizce bilmeyen veya çok az bilen öğrenciler bu düzeyden başlarlar. Bu düzey boyunca öğrencilerin temel İngilizce sözcük ve dilbilgisi kullanımını edinmeleri, anlama ve dinleme becerilerini geliştirmeleri, gündelik dilde ihtiyaç duyacakları yapıları ve temel iletişim becerilerini kazanmaları hedeflenir. Bu düzeyi başarıyla tamamlayabilmek için öğrencilerin yapılan quiz ve sınavlarda başarılı olması, süreç odaklı ve zamanlı yazma becerilerini kazanmaları, düzenli olarak verilen ödevlerini tamamlamaları, bir video projesi hazırlamaları gerekmektedir.

Orta-Öncesi Düzey (Pre-Intermediate)

Bu düzeyde öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ilerleme gösterir. Başarılı olabilmeleri için öğrencilerin paragraf yazabilmeleri, sunum yapabilmeleri ve tartışma guruplarında aktif yer almaları gerekmektedir. Sınıf içi değerlendirme, kelime quizleri ve ödevler bu sürecin başarı ile tamamlanması için gereklidir. Bu düzeyde öğrenciler akademik İngilizceye geçiş sürecine hazırlık yaparlar.

Orta Düzey (Intermediate)

Intermediate düzeyine gelen öğrenciler özellikle Sosyal Bilimler alanı için önemli olan akademik İngilizce’ye geçiş yaparlar. Bu düzeyde öğrencilerin akademik bir metni okuyup anlama ve müzakere yapma amacıyla sunum yapabilmeleri, makale yazıp analiz etme ve akademik seminerleri, konferansları ve dersleri dinleyip not tutmaları amaçlanmaktadır. Orta düzeyde, internet kaynakları, akademik database taramalarını verimli kullanmaları, sunumlar ve araştırma yapabilmelerini amaçlamaktadır. Öğrenimler, grup tartışması, sözlü sunum ve süreç odaklı makale yazımı gibi çeşitli süreç araçları tarafından ölçülmektedir.

Üst-Orta Düzey (Upper-Intermediate)

Üst-Orta Düzey, akademik okuma, dinleme ve yazma becerilerini öğrencileri bölümlerine uygun metinler üzerinden geliştirir. Main Course kitabı takip edilmeden, beceri bazlı bir program izlenen bu düzeyde haftalık seçilen temalar üzerinden dersler işlenir.  Akademik hayatlarında öğrencilerin ihtiyaç duyacakları dinleyip not tutma, akademik metinleri okuyup analiz edebilme, ve akademik makale yazabilme becerileri üzerinde durulur. Ayrıca eleştirel düşünebilme, verilen bir metni yorumlayabilme, farklı metinlerden kazanılan bilgileri sentezleyebilme gibi beceriler de aynı konuda farklı bakış açıları içeren metinlerin okunup, dinlenip, tartışılması yoluyla kazandırılır. Bu düzeyin değerlendirilmesi, öğrencilerin alıntı ve referanslar vererek yazdığı makalelerden oluşan portfolioları , verilen sınırlı zaman içerisinde sınıf içerisinde yazdıkları makaleleri , sınıf içerisindeki tartışmalara katkıları , kelime quizlerinden aldıkları notları, yaptıkları ödevleri, öğretmenlerinin değerlendirme notu  ve ara sınav sonuçlarına göre hesaplanır.

İleri Düzey (Pre-Faculty)

Fakülte öncesi eğitim düzeyi, İbn Haldun Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı ile Fakülte Programları arasındaki geçiş eğitimi vermektedir. Bu nedenle, sadece dil becerileri ve yeterliliğe odaklanmaz; bu beceri ve yeterlikleri üniversitenin öğrencilerinin akademik ihtiyaçlarına göre hazırlar. Bu seviyede öğrenciler bölümleriyle alakalı Principles of Academic Research, Civilization Studies, Global Affairs gibi dersleri alırlar, Pre-Faculty öğrencileri, uzun akademik metinlere, dinleme ve not alma alıntılarına maruz bırakarak okuma, analitik ve tartışma becerilerini geliştirmeye devam eder. Öğrencilerin, önemli bir araştırma ödevi için kaynak seçimi, değerlendirme ve kaynakları kullanma süreci boyunca akademik araştırma becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur