Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Diller Okulu

Ölçme-Değerlendirme

Ölçme-Değerlendirme

Ölçme Değerlendirme

İbn Haldun Hazırlık okulunda öğrencilerin performansları çok çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleriyle ölçülür. Modüller arasında bazı farklılıklar olsa da, genel olarak, süreç odaklı yazma, verilen zaman içinde yazma, sunumlar, quizler, ödevler, bir vize ve modül sonunda o modülü geçmek için MET adı verilen modül çıkış sınavı okulumuzdaki ölçme değerlendirme kriterlerini oluşturur. Yıl içinde toplanan notların %50’si ve MET’ten alınan notun %50’si alınarak öğrencinin notu hesaplanır.

Sınav Kuralları

  • Öğrenciler sınav başlamadan 10 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdır.
  • Her öğrenci kendi kalem, silgi gibi araç gereçlerini kendi getirir.
  • Sınavın ilk oturumuna geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içerisinde sınav salonuna kabul edilir fakat kendilerine sınav sonunda ek süre verilmez.
  • İlk oturumdan sonraki oturumlara geç kalanlar salona alınmaz ve mazeret sınavına da giremezler.
  • Sınavın ilk 30 dakikası salonu terk etmek yasaktır.
  • Sınav başlamadan önce öğrencilerin telefonlarını kapatıp sınav gözetmenine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Sınav başlamadan önce öğrencilerin sıralarının altında ve üstünde ders materyali olmadığından emin olmaları gerekir.
  • Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin kağıdına sınav gözetmeni tarafından işaret konur ve öğrenci hakkında gerekli disiplin işlemleri yapılır.
  • Sınav gözetmeni, öğrencilerin oturma düzenini değiştirme hakkına sahiptir.

Sınavlara İtiraz

Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonucunun açıklanmasından itibaren üç iş günü içinde yapılır. Sonrasında yapılan itirazlar geçersizdir. İtirazlar imzalı bir dilekçe ile İngilizce Hazırlık Programı koordinatörüne teslim edilmelidir. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, itiraz döneminin sonunda öğrencinin eğitimini sürdürdüğü aynı kurdan derse giren öğretim görevlilerinden ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezinden bir üyenin de bulunduğu bir “İtiraz Komisyonu” oluşturur. Öğrencinin kağıdı bu komisyon tarafından tekrar incelenerek, “Dilekçe Sonuç Formu” imzalanıp daha önce ilan edilen sınav sonucunda herhangi bir değişiklik olup olamayacağı en geç beş iş günü içinde neticelendirilir.

İntihal Kopya ve Disiplin Suçları

Öğrencilerin tüm ödevlerinde ve çalışmalarında akademik dürüstlük ve özgünlük temel esaslardır. Akademik çalışma ve ödevlerde kasten ve izinsiz olarak herhangi bir değişiklik yapılması, bilgi hırsızlığı -bir başkasının fikirlerini, sözlerini veya ifadelerini uygun şekilde kaynak belirtip referans göstermeksizin kullanılması, kendisininmiş gibi gösterilmesi- kesinlikle yasaktır. Ödevlerde veya sınavlarda kopya çekilmesi ya da kopyaya teşebbüs edilmesi ya da belirlenen disiplin kurallarının ihlal edilmesi durumunda, İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulunun görevlendirdiği komisyon tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Disiplin Yönetmeliği ve İbn Haldun Diller Okulu Uygulama Esasları çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanır.